جعبه پیتزا مقوایی:
جعبه 15
جعبه 20
جعبه 24
جعبه 27