پاکت ساندویج و برگر:
پاکت مومی
پاکت سولفید
پاکت کرافت